Tài khoản

Ôn tập 600 câu hỏi B2, lý thuyết bằng C, D, E, F và 60 đề thi lý thuyết B2 năm 2023

Dưới đây là bộ tài liệu 600 câu lý thuyết thi lái xe ô tô của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam dùng cho thi sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe các hạng B1, B2, C, D, E, F... và kèm theo 60 đề ôn luyện thi lý thuyết B2 dành cho bạn đọc.

Phần mềm 600 câu hỏi thi sát hạch lái xe

 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Chương 6
 • Chương 7
 • Chương 8
 • 60 đề thi thử

Lưu ý: Đáp án ĐÚNG khi chọn sẽ có màu XANH, còn đáp án SAI sẽ có màu ĐỎ!

Chương 1: 166 câu về khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
Chương 2: 26 câu về nghiệp vụ vận tải
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
Chương 3: 21 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
Chương 4: 56 câu về kỹ thuật lái xe
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
Chương 5: 35 câu về cấu tạo và sửa chữa
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
Chương 6: 182 câu về hệ thống biển báo hiệu đường bộ
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406
 • 407
 • 408
 • 409
 • 410
 • 411
 • 412
 • 413
 • 414
 • 415
 • 416
 • 417
 • 418
 • 419
 • 420
 • 421
 • 422
 • 423
 • 424
 • 425
 • 426
 • 427
 • 428
 • 429
 • 430
 • 431
 • 432
 • 433
 • 434
 • 435
 • 436
 • 437
 • 438
 • 439
 • 440
 • 441
 • 442
 • 443
 • 444
 • 445
 • 446
 • 447
 • 448
 • 449
 • 450
 • 451
 • 452
 • 453
 • 454
 • 455
 • 456
 • 457
 • 458
 • 459
 • 460
 • 461
 • 462
 • 463
 • 464
 • 465
 • 466
 • 467
 • 468
 • 469
 • 470
 • 471
 • 472
 • 473
 • 474
 • 475
 • 476
 • 477
 • 478
 • 479
 • 480
 • 481
 • 482
 • 483
 • 484
 • 485
 • 486
Chương 7: 114 câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông
 • 487
 • 488
 • 489
 • 490
 • 491
 • 492
 • 493
 • 494
 • 495
 • 496
 • 497
 • 498
 • 499
 • 500
 • 501
 • 502
 • 503
 • 504
 • 505
 • 506
 • 507
 • 508
 • 509
 • 510
 • 511
 • 512
 • 513
 • 514
 • 515
 • 516
 • 517
 • 518
 • 519
 • 520
 • 521
 • 522
 • 523
 • 524
 • 525
 • 526
 • 527
 • 528
 • 529
 • 530
 • 531
 • 532
 • 533
 • 534
 • 535
 • 536
 • 537
 • 538
 • 539
 • 540
 • 541
 • 542
 • 543
 • 544
 • 545
 • 546
 • 547
 • 548
 • 549
 • 550
 • 551
 • 552
 • 553
 • 554
 • 555
 • 556
 • 557
 • 558
 • 559
 • 560
 • 561
 • 562
 • 563
 • 564
 • 565
 • 566
 • 567
 • 568
 • 569
 • 570
 • 571
 • 572
 • 573
 • 574
 • 575
 • 576
 • 577
 • 578
 • 579
 • 580
 • 581
 • 582
 • 583
 • 584
 • 585
 • 586
 • 587
 • 588
 • 589
 • 590
 • 591
 • 592
 • 593
 • 594
 • 595
 • 596
 • 597
 • 598
 • 599
 • 600
Chương 8: 60 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (câu hỏi điểm liệt)
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 33
 • 35
 • 36
 • 37
 • 40
 • 43
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 84
 • 91
 • 99
 • 101
 • 109
 • 112
 • 114
 • 118
 • 119
 • 143
 • 145
 • 147
 • 150
 • 153
 • 154
 • 161
 • 199
 • 200
 • 210
 • 211
 • 214
 • 221
 • 227
 • 231
 • 242
 • 245
 • 248
 • 258
 • 260
 • 261
 • 262

Thông tin về 600 câu hỏi và bộ đề thi lý thuyết B2

Để có được giấy phép lái xe ô tô, phần thi đầu tiên người thi phải vượt qua được đó là phần thi lý thuyết. Trong phần thi lý thuyết để cấp GPLX hạng B2, bắt buộc người thi phải làm đúng trên 32/35 câu (Không làm sai câu điểm liệt), và thời gian hoàn thành đề thi là 22 phút. Sau đây Oto360 sẽ giới thiệu đến người thi bộ 600 câu hỏi lý thuyết thi lái xe ôtô và 60 bộ đề ôn luyện thi lý thuyết B2. Hãy bắt tay vào ôn luyện ngay để có được kết quả tốt nhất nhé!

Câu trúc bộ 600 câu hỏi B2, 600 câu thi lý thuyết B2, C, D,...

Để có thể hoàn thành và vượt qua được một đề thi sát hạch lý thuyết B2, thì người thi phải biết được nội dung đề thi xoay quanh vấn đề gì, với 600 câu lý thuyết thi bằng lái xe B2 dưới đây có thể giúp người thi hình dung và tự ôn luyện một cách tổng quát các câu hỏi của một bộ đề thi lý thuyết B2.

600 câu hỏi lý thuyết thi bằng lái xe B2 được chia làm 8 chương, với mỗi chương sẽ tập trung ôn luyện những nội dung câu hỏi khác nhau bao gồm:

 • Chương 1: Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ
 • Chương 2: Nghiệp vụ vận tải
 • Chương 3: Văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe
 • Chương 4: Kỹ thuật lái xe
 • Chương 5: Cấu tạo và sửa chữa
 • Chương 6: Hệ thống biển báo hiệu đường bộ
 • Chương 7: Sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông
 • Chương 8: Tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (câu hỏi điểm liệt)

Cấu trúc 60 đề thi lý thuyết B2 trên Oto360

Với bộ tài liệu 600 câu lý thuyết thi lái xe ô tô của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, Oto360 giới thiệu đến người thi 60 bộ đề ôn luyện thi sát hạch lý thuyết B2. Bố cục mỗi bộ đề thi thử lý thuyết B2 gồm 35 câu hỏi tương ứng với thời gian làm bài sẽ diễn ra trong vòng 22 phút.

Dựa theo cấu trúc đề thi chính thức, thì mỗi đề thi thử lý thuyết B2 cũng sẽ bao gồm:

 • 1 câu hỏi phần khái niệm
 • 7 câu hỏi về quy tắc giao thông
 • 1 câu hỏi nghiệp vụ vận tải
 • 1 câu về tốc độ khoảng cách
 • 1 câu hỏi về văn hóa và đạo đức người lái xe
 • 2 câu hỏi về kỹ thuật lái xe
 • 1 câu hỏi về cấu tạo sửa chữa
 • 10 câu hỏi biển báo
 • 10 câu hỏi sa hình kèm theo 
 • 1 câu hỏi điểm liệt (tình huống gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng)

35 câu hỏi trong mỗi bộ đề thi đều nằm trong 600 câu lý thuyết thi bằng lái xe B2, vì thế chỉ cần người thi ôn luyện đủ thì việc giải đề thi thử sẽ diễn ra một cách dễ dàng.

Hướng dẫn cách sử dụng tài liệu thi lý thuyết B2 và 600 câu lý thuyết thi bằng lái xe B2, C, D, E, F

Sau đây Oto360 sẽ hướng dẫn người thi ôn tập 600 câu lý thuyết thi lái xe ô tô một cách dễ dàng tại website Oto360.net

 • Bước 1: Người thi chọn nội dung muốn ôn tập tương ứng với 8 chương (được nêu rõ ở mục Cấu trúc bộ đề ôn luyện lý thuyết B2, C, D,...)
 • Bước 2: Chọn vào câu hỏi muốn luyện tập -> Hệ thống sẽ hiện phần câu hỏi và đáp án
 • Bước 3: Chọn đáp án 
  • Nếu mục đáp án người thi chọn hiện Màu xanh -> Đúng
  • Nếu mục đáp án người thi chọn hiện Màu đỏ -> Sai
 • Bước 4: Tiếp tục chọn những câu hỏi tiếp theo để ôn luyện

Lưu ý: Đáp án của mỗi lần làm sẽ không được lưu lại, nên trong lúc ôn tập người thi hãy tập trung và ghi nhớ đáp án đúng của câu hỏi.

Hướng dẫn cách thi thử bộ đề thi lý thuyết B2 trên Oto360

Việc ôn tập 60 bộ đề thi ôn luyện lý thuyết B2 trên Oto360 được thực hiện dễ dàng với các bước sau đây:

 • Bước 1: Chọn mục “60 đề thi thử”
 • Bước 2: Chọn 1 bộ đề mà người thi muốn ôn luyện trong 60 bộ đề được hiển thị
 • Bước 3: Sau khi chọn đề thi, hệ thống sẽ hiện ra Câu hỏi và Đáp án cùng thời gian làm bài được hiển thị bên dưới câu hỏi
 • Bước 4: Tiến hành làm bài
 • Bước 5: Chuyển sang câu tiếp theo bằng cách chọn nút lệnh “Câu tiếp” và muốn kiểm tra câu hỏi cũ chọn nút lệnh “Câu trước”
 • Bước 6: Khi hoàn thành bài thi chọn nút lệnh “Nộp bài” nằm ở dưới phía góc bên phải (nằm trong thanh thời gian)
 • Bước 7: Sau khi nộp bài, hệ thống sẽ hiện Số câu đúng, Số câu sai và Kết quả
  • Nếu bạn muốn xem lại đáp án: Hãy chọn trực tiếp lên câu hỏi trong phần bài thi
  • Nếu muốn làm lại bài: Chọn nút lệnh “Làm lại đề thi”

Lưu ý:

 • Khi ôn luyện đề thi các bạn sẽ được tính thời gian, vì thế khi làm bài nhớ lưu ý đến thời gian để hoàn thành đề ôn luyện cách tốt nhất
 • Để đạt được chất lượng tốt nhất, người thi hãy ôn kỹ 600 câu lý thuyết thi bằng lái xe B2 trước khi thực hiện đề thi thử.

Với tiện ích 600 câu lý thuyết thi bằng lái xe ô tô, cùng những hướng dẫn ôn luyện, Oto360 hy vọng sẽ giúp người thi hoàn thành tốt bài thi sát hạch lý thuyết B2.

Tham khảo các trung tâm đào tạo lái xe ô tô

Hỏi/Đáp khi học lý thuyết lái xe ô tô

Bộ tài liệu 600 câu có gì mới, cấu trúc như thế nào?

Bộ tài liệu 600 câu lý thuyết thi lái xe ô tô của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam này đã được nghiên cứu lại, loại bỏ một số câu hỏi dễ học vẹt và một số câu hỏi không có hiệu quả thực tế.
Câu hỏi được biên soạn lại ngắn gọn, dễ hiểu, điều chỉnh phương án trả lời đúng của từng câu hỏi từ 2 đáp án xuống còn 1 đáp án.
Bộ 600 câu hỏi thi lái xe này được chia làm 8 chương gồm các khái niệm và quy tắc giao thông, nghiệp vụ vận tải, văn hóa giao thông... và đặc biệt chương 8 là 60 câu hỏi điểm liệt, chỉ cần trả lời sai một câu hỏi thì học viên sẽ bị trượt cả phần thi sát hạch.

Số câu hỏi khi thi lý thuyết lái xe ô tô và cần đúng bao nhiêu câu để đạt?

Giấy phép lái xe hạng B1 sẽ thi 30 câu trong 20 phút và cần đúng từ 27 câu để đạt.
Giấy phép lái xe hạng B2 sẽ thi 35 câu trong 22 phút và cần đúng từ 32 câu để đạt.
Giấy phép lái xe hạng C sẽ thi 40 câu trong 24 phút và cần đúng từ 36 câu để đạt.
Giấy phép lái xe hạng D, E và các hạng F sẽ thi 45 câu trong 26 phút và cần đúng từ 41 câu để đạt.

Tải ứng dụng Ôn thi GPLX (600 câu) phiên bản mới ở đâu?

Hiện Oto360 đã ra mắt ứng dụng hỗ trợ bạn đọc học và ôn lý thuyết sát hạch giấy phép lái xe ô tô trên thiết bị di động, bấm vào đây để tải ứng dụng trên Androidứng dụng trên IOS