Các thông tin Địa chỉ, số điện thoại chi cục thuế tại Thanh Hóa mới nhất 2021

Dưới đây là tiện ích tra cứu thông tin địa chỉ, số điện thoại các chi cục thuế tại Thanh Hóa dành cho tất cả mọi người.

 • Cục Thuế Tỉnh Thanh Hóa

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Thanh Hóa: Đại lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương, Tp. Thanh Hóa
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Thanh Hóa: 0237 666 1080

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Thanh Hóa - Đông Sơn

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Thanh Hóa - Đông Sơn: 09 Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, Tp. Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Thanh Hóa - Đông Sơn: 0237 3 854 679

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Thanh Hóa - Đông Sơn (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Thanh Hóa - Đông Sơn (bộ phận một cửa): Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Thanh Hóa - Đông Sơn (bộ phận một cửa): 0237 3 690 329

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Sầm Sơn - Quảng Xương

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Sầm Sơn - Quảng Xương: Khu phố Sơn Thắng, Phường Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Sầm Sơn - Quảng Xương: 0237 3 821 025

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Sầm Sơn - Quảng Xương (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Sầm Sơn - Quảng Xương (bộ phận một cửa): Khu phố 2, Thị trấn Quảng Xương, Quảng Xương, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Sầm Sơn - Quảng Xương (bộ phận một cửa): 0237 3 759 810

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Bỉm Sơn - Hà Trung

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Bỉm Sơn - Hà Trung: 48 Trần Phú, Phường Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Bỉm Sơn - Hà Trung: 0237 3 825 507

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Bỉm Sơn - Hà Trung (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Bỉm Sơn - Hà Trung (bộ phận một cửa): Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Bỉm Sơn - Hà Trung (bộ phận một cửa): 0237 3 821 025

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Nga Sơn - Hậu Lộc

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Nga Sơn - Hậu Lộc: Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Nga Sơn - Hậu Lộc: 0237 3 872 274

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Nga Sơn - Hậu Lộc (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Nga Sơn - Hậu Lộc (bộ phận một cửa): Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Nga Sơn - Hậu Lộc (bộ phận một cửa): 0237 3 832 472

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Yên Định - Thiệu Hóa

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Yên Định - Thiệu Hóa: Thị trấn Quán Lào, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Yên Định - Thiệu Hóa: 0237 3 869 314

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Yên Định - Thiệu Hóa (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Yên Định - Thiệu Hóa (bộ phận một cửa): Thị trấn Vạn Hà, Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Yên Định - Thiệu Hóa (bộ phận một cửa): 0237 3 842 196

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Thọ Xuân - Thường Xuân

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Thọ Xuân - Thường Xuân: Khu 2, Thị trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Thọ Xuân - Thường Xuân: 0237 3 833 209

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Thọ Xuân - Thường Xuân (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Thọ Xuân - Thường Xuân (bộ phận một cửa): Khu phố 3, Thị trấn Thường Xuân, Thường Xuân, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Thọ Xuân - Thường Xuân (bộ phận một cửa): 0237 3 873 020

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Triệu Sơn - Nông Cống

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Triệu Sơn - Nông Cống: 72 Phố Giắt, Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Triệu Sơn - Nông Cống: 0237 3 867 336

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Triệu Sơn - Nông Cống (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Triệu Sơn - Nông Cống (bộ phận một cửa): Thị trấn Chuối, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Triệu Sơn - Nông Cống (bộ phận một cửa): 0237 3 680 313

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Vĩnh Lộc - Thạch Thành

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Vĩnh Lộc - Thạch Thành: Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Vĩnh Lộc - Thạch Thành: 0237 3 870 375

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Vĩnh Lộc - Thạch Thành (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Vĩnh Lộc - Thạch Thành (bộ phận một cửa): Khu 6, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Vĩnh Lộc - Thạch Thành (bộ phận một cửa): 0237 3 877 605

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Thủy - Bá Thước

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Thủy - Bá Thước: 40 Tổ 2, Thị trấn Cẩm Thủy, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Thủy - Bá Thước: 0237 3 876 130

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Thủy - Bá Thước (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Thủy - Bá Thước (bộ phận một cửa): Khu phố 1, Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Thủy - Bá Thước (bộ phận một cửa): 0237 3 880 509

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Ngọc Lặc - Lang Chánh

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Ngọc Lặc - Lang Chánh: Phố Lê Lai, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Ngọc Lặc - Lang Chánh: 0237 3 871 029

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Ngọc Lặc - Lang Chánh (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Ngọc Lặc - Lang Chánh (bộ phận một cửa): Phố 2, Thị trấn Lang Chánh, Huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Ngọc Lặc - Lang Chánh (bộ phận một cửa): 0237 3 874 018

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Như Thanh - Như Xuân

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Như Thanh - Như Xuân: Khu phố 1, Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Như Thanh - Như Xuân: 0237 3 848 195

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Như Thanh - Như Xuân (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Như Thanh - Như Xuân (bộ phận một cửa): Thị trấn Như Xuân, Huyện Như Xuân, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Như Thanh - Như Xuân (bộ phận một cửa): 0237 3 978 018

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát: Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát: 0237 3 875 008

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát (bộ phận một cửa tại Quan Sơn)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát (bộ phận một cửa tại Quan Sơn): Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát (bộ phận một cửa tại Quan Sơn): 0237 3 590 009

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát (bộ phận một cửa tại Mường Lát)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát (bộ phận một cửa tại Mường Lát): Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát (bộ phận một cửa tại Mường Lát): 0237 8 997 221

 • Chi Cục Thuế Huyện Tĩnh Gia

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Tĩnh Gia: Thị trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Tĩnh Gia: 0237 3 861 447

 • Chi Cục Thuế Huyện Hoằng Hóa

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Hoằng Hóa: Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Hoằng Hóa: 0237 3 865 185

Thông tin chi cục thuế của tỉnh/thành khác

(Lưu ý: Dữ liệu trên mang tính chất tham khảo, không đảm bảo chính xác hoàn toàn, bạn đọc có thể kiểm tra kỹ hơn tại website chính thức của Tổng cục thuế Việt Nam: gdt.gov.vn)

Thông tin thêm về chi cục thuế tại Thanh Hóa

Tổng cục thuế, cục thuế và chi cục thuế là gì?

1. Tổng cục Thuế (tên tiếng Anh: General Department of Taxation) là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước, bao gồm: thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (gọi chung là thuế); tổ chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.
2. Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cục Thuế cấp tỉnh) trực thuộc Tổng cục Thuế.
3. Chi cục Thuế ở các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Chi cục Thuế cấp huyện) trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh.

Đóng thuế trước bạ xe ô tô ở Thanh Hóa như thế nào?

Hiện nay việc nộp lệ phí trước bạ có thể thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc trực tiếp tại chi cục thuế nơi đăng ký hộ khấu nếu chủ xe là cá nhân; hay nơi đăng ký kinh doanh nếu chủ xe là doanh nghiệp, khi nộp thuế trước bạ ô tô tại Thanh Hóa cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ:
1. Hóa đơn mua bán xe ô tô mới giữa đại lý và cá nhân (bản gốc)
2. Hóa đơn mua bán xe giữa nơi sản xuất với đại lý xe (bản photo)
3. Phiếu kiểm tra chất lượng xe khi xuất xưởng do nhà sản xuất cung cấp (bản gốc)
4. Giấy CMND và Hộ khẩu nếu chủ xe là cá nhân (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu chủ xe là doanh nghiệp (bản photo)
5. Tờ khai thuế trước bạ 2 bản

Thuế trước bạ xe ô tô ở Thanh Hóa tính như thế nào?

Thuế trước bạ xe ô tô mới hiện nay tại Thanh Hóa được quy định là 10% giá trên hóa đơn dành cho các dòng xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống; riêng đối với xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (xe bán tải pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg là 6%; còn lại các dòng xe tải, xe khách, xe chuyên dụng khác... là 2%.

Góc thông tin, tư vấn và chia sẻ từ Oto360